VEIKIMO PRINCIPAI

ENG    DE    LAT    RUS    EST    RUS    LAT

Paaiškinimas mokyklinio fizikos kurso lygmenyje.

     Visi žino, kad atome elektronas turi neigiamą krūvį, o atomo branduolys — teigiamą krūvį. Pagal įstatymą Kulona patenkant į darbo magnetinį lauką elektronas traukia prie pietų ašigalio (S), o branduolys – prie Šiaurės ašigalio (N).

     Skystasis kuras ( benzinas , dyzelis, mazutas ) yra kaip įvairių rafinuotų naftos produktų (angliavandenilių ) mišinys. Kiekvienas iš kuro komponentų turi cheminę sudėtį , savo fizines ir chemines savybes , savo struktūrą ir molekulių dydį.

     Medžiagų skiriamasis bruožas, kuris sudaro degalų mišinį, yra nepolines molekulės. Ant magnetinio lauko dalelių veikia Lorenco jėga (prisiminkime iš mokyklos „ kairės rankos taisyklę» arba «dešinės rankos taisyklė»).

     Aktyvatoriuje magnetiniai laukai keičia savo kryptį ant 180 laipsnių (pav. iš kaires). Be aktyvatoriaus magnetiniai laukai pakeisti savo kryptį 180 laipsnių (pav. kairėje ).

VEIKIMO PRINCIPAI

      Branduolys (teigiama dalelė ) traukia prie šiaurės, o elektronai (neigiamos dalelės ) yra linkę prie S. Pagal kintančių magnetinių laukų Aktyvatoriaus elektronai pradeda burtis į S , o branduolys į N ( pav. iš dešines ).

     Prasideda svarstymasis ant 180 laipsnių atomų molekulėse ir pačių molekulių.Tai yra kad atsiranda pačių molekulių poliarizaciją. Šie svyravimai gali trumpai sutrikdyti ar pakeisti tarp ryšius tarp atomų molekulių ir tarp pačių molekulių.

     Patenkant į magnetinį lauką ir elektronai ir branduoliai keičią savo kryptį priklausant nuo magnetinio lauko linijų krypties. Taigi? O magnetinio lauko linijų aktyvatorius pasikeičią į 180 laipsnių kryptį

     Taigi elektronai ir branduoliai taip pat keičia savo judėjimo kryptį į 180 laipsnių. Ir taip 10 kartų (aktyvatorių rinkinyje yra 10 magnetinių laukų) Na, kaip jūs manote, kas bus su molekulinės struktūros degalais po tokių «neramumų»?

VEIKIMO PRINCIPAI

     Kai sunaikinami arba iškreipti santykiai degalu molekulės greičiau ir lengviau bendrauja su deguonimi (oksiduojasi, dega). Ši molekules būsena netrunka ilgai ( min 20 — 30 ). Tada visi molekuliniai ryšiai yra atkuriami ir visi įgauna pradinę formą.

VEIKIMO PRINCIPAIVEIKIMO PRINCIPAIVEIKIMO PRINCIPAI

 

 

                      Išsamesnis paaiškinimas.

  Visiems yra žinoma, kad elektrono atomas turi neigiamą uždegimą, o šerdis atomo – teigiamą užvedimą. Papuolęs į magnetini lauką elektronas pritraukia prie pietinio polio (S), o šerdis šiaurinį polio (N).
  Skysti degalai (benzinas, dyzelinas, mazutas) yra skirtingų naftos distiliacijos produktų (angliavandenilių) mišinys. Kiekvienai kuro sudedamajai daliai būdinga sava cheminė sudėtis, cheminės ir fizinės savybės, molekulinė sandara ir molekulių dydis.
  Medžiagų, sudarančių degalų mišinį išskirtinė savybė – jų molekulės yra nepolinės. Tai reiškia, kad jų molekulės neturi ryškiai išreikšto teigiamo ar neigiamo krūvio. Tačiau tarp nepolinių molekulių gali atsirasti traukos jėga.   Elektronai, kurie yra pastoviame judėjime, laikinai gali koncentruotis vienoje molekulės pusėje, t.y. nepolinė (neįkrauta) molekulė tampa poline (įkrauta). Tai sukelia krūvių perskirstymą šalia esančiose molekulėse ir tarp jų atsiranda molekuliniai ryšiai.
  Esant tam tikram atstumui tarp molekulių traukos ir stūmos jėgos atsveria viena kitą ir susidaro pusiausvira sistema, kurią sudaro didelis degalų mišinio skirtingų dydžio molekulių kiekis (klasteris)

  Štai, supaprastintas klasterio modelis:

VEIKIMO PRINCIPAI

  Aktyvatorius susideda iš dviejų magnetų eilių. Priešingi magnetai eilėse sudaro poras su skirtingais poliais : šiaurė — pietūs (N-S), be to, magnetų porų poliai keičiasi. Tuo pačiu 180 laipsnių kampu keičiasi ir magnetų porose atsiradusio magnetinio lauko jėgos linijų kryptis.

MAGNITNIE POLJA AKTIVATORA

Trumpai apžvelgsime, kas vyksta atskiroje kuro molekulėje, praeinant pro Aktyvatoriaus magnetinius polius. Kaip jau kalbėjome ankščiau, pati kuro molekulė yra nepolinė, t.y. ji neturi teigiamo ar neigiamo krūvio. Molekulėje yra teigiamai įkrautas branduolys ir neigiamai įkrauti elektronai, kurie sukasi aplink jį, griežtai nustatytomis trajektorijomis (orbitalėmis). Elektronų neigiamų krūvių suma yra tokia pat kaip ir branduolio teigiamas krūvis. Tokiu būdu, pati molekulė yra neutrali.

  Dabar apžvelgsim atskirų molekulių elgseną, kurui judant pro Aktyvatoriaus magnetinius laukus.

MOLEKULI V AKTIVATORE

Elektronai molekulėje yra pačios judriausios molekulės dalys ir ryškiai reaguoja į magnetinio lauko jėgos linijas. Patenkant į Aktyvatoriaus pirmąjį lauka, elektronai truputį keičia savo judėjimo trajektoriją į magneto poros šiaurės pusę. Molekulėms praeinant pro Aktyvatorių, elektronai vėl orientuojasi į magneto poros šiaurės pusę. Be to, ir judėjimo trajektorija vis labiau orientuojasi į šiaurės poliaus puse. Molekules pernešant į sekančius magnetinius laukus, elektronų judėjimo trajektorijos (orbitalės) dar daugiau prailgėja ir jie koncentruojasi molekulės šiaurės pusėje, o teigiamai įkrautas branduolys orientuojasi į molekulės pietinę dalį. Prasideda dalinė degalų molekulės poliarizacija. Viena molekulės pusė, dėl elektronų koncentracijos yra nukreipta į šiaure ir pradeda įgyti neigiamą krūvį, o kita į pietų polių nukreipta molekulės dalis, dėl teigiamai įkrauto branduolio, įgyja teigiamą krūvį. Tokia dalinai poliarizuota molekulė, pernešta į kitą magnetinį lauką, pati pradeda virpėti tam tikru dažniu.
Prašytame momente yra pasiekta visiška molekulės poliarizacija (įkrovimas), kai visi elektronai yra maksimaliai koncentruoti nuo molekulės centro į šiaurės pusę, o branduolys randasi maksimaliai toli nuo molekulės centro į pietų pusę. Tokiu būdu, molekulės pusė, kuri nukreipta į šiaurę(N), yra įkrauta neigiamai, o molekulės pusė, kuri nukreipta į pietus (S) – tegiamai.

  Kuro srautui pernešant tokią įkrautą molekulę į sekantį Aktyvatoriaus magnetinį laukį, kur poliai S ir N išsidėstę priešingai, molekulei viduje yra energetiškai neracionalu pernešti elektronus į šiaurės pusę, o branduolį – į pietų pusę. Tokia molekulė elektronus ir branduolį palieka toje pačioje vietoje, o pati pasisuka 180 laipsnių, kad elektronai būtu kreipiami arčiau šiaurės, o branduolys – į pietus. Patenkant į sekantį magnetinį lauką, molekulė vėl greitai pasisuka 180 laipsnių kampu, ir šitas posūkis gali įvykti kaip į dešine, taip ir į kairę pusę.

  Mes apžvelgėme atskiros molekulės elgseną sraute, praeinant pro Aktyvatoriaus magnetinius laukus.

  Ankščiau mes apžvelgėme, kaip degaluose, kuriuos jūs užpilate į savo automobilio baką, visos kuro molekulės yra surištos tarpusavyje į didelius junginius (klasterius).

  O dabar įsivaizduokite, kad visos molekulės klasteryje elgiasi taip, kaip buvo aprašyta prieš tai. Pradžioje jos palaipsniui poliarizuojasi (viena pusė pasikrauna neigiamai, o kita – teigiamai). Po to, priklausomai nuo jų tekėjimo pro Neo-aktyvatoriaus magnetinius laukus, visos molekulės klasteryje pradeda atlikti svyravimo judesius. Vykstant šiems svyravimams, ryšiai tarp molekulių silpnėja arba net nutrūksta. Kai visos molekulės klasteryje visiškai poliarizuojasi, jos pradeda greitai suktis 180 laipsnių kampu, patenkant į vis kitą 

  Aktyvatoriaus magnetinį lauką. Dėl visų klasterių molekulių tokio greito svyravimo, ryšiai tarp molekulių nutrūksta, ir visiškai pasikeičia kuro erdvinė struktūra. Jeigu prieš įeinant į Aktyvatoriaus magnetinį lauką kuro molekulės, dėl tarpmolekulinių ryšių sudarė didelius molekulių junginius (klasterius), tai išeinant iš Aktyvatoriaus magnetinių laukų zonos, kuro struktūra yra pasikeitusi į tokią, kuri susideda iš atskirų, savo tarpe nesujungtų molekulių. t.y., degalai yra tokie, kaip ką tik iš naftos perdirbimo sistemos.

  Dar daugiau, dėl kuro molekulių judėjimo pro Aktyvatoriaus magnetinius laukus vyksta elektronų ir branduolio orientavimas molekulės viduje, todėl keičiasi tarpusavio ryšių energija molekulės viduje. Vyksta jų iškreipimas ir net dalinis suardymas. Kurui sudegant, išskiriamas papildomas didelis energijos kiekis.

Schema — klasterių pasidalinimas į molekules:

VEIKIMO PRINCIPAI

Apibendrinant, trumpai suformuluosim Aktyvatoriaus veikimo principą:
Bet kuriuose skystuose degaluose visos molekulės gali susijungti viena su kita, sudarydamos molekulių derinį (grandines) – klasterius.
1. Einant pro Aktyvatoriaus magnetinius laukus, degalų molekulės poliarizuojasi (įgauna, iš vienos pusės, teigiamą krūvį, o iš kitos pusės — neigiamą).
2. Dėl elektronų ir branduolio persistūmimo molekulėje vyksta vidinių ryšių iškreipimas arba dalinis suardymas, kuris kuro degimo procesą padaro daug efektyvesnį.
3. Poliarizuotos (įkrautos) molekulės Aktyvatoriaus magnetiniuose laukuose atlieka greitus svyravimus 180 laipsnių kampu. Tokie svyravimai suardo tarpmolekulinius ryšius molekulių junginiuose (klasteriuose). Todėl kuro struktūra keičiasi į atskiras, tarpusavyje nesurištas molekules, ir tai palengvina deguonies prieinamumą kuro degimo procese.

  Visko, kas buvo išdėstyta aukščiau tikroviškumą jūs pajusite nuvažiavę pirmuosius kilometrus savo automobiliu.

  Apžvelgsim kaip aukščiau išdėstyti procesai įtakoja automobilio variklio darbą:
1. Kuro molekulių junginių (klasterių) degimas vyksta per jo išorinį paviršių. Molekulės, kurios yra klasterio viduje visiškai nesudega ir yra išmetamos pro išmetimo vamzdį.
2. Kiekvienos atskiros molekulės degimas vyksta visu jos paviršiumi, be to, visų atskirų molekulių degimo plotas yra daug didesnis už klasterio degimo paviršiaus plotą. Tokiu būdu, sudegant vienam ir tam pačiam kuro kiekiui, degimo produkto kiekis bus didesnis esant tokiai kuro struktūrai, kuri susideda iš atskiru savo tarpe nesurištų molekulių. Jūs iš karto tai pastebėsite. Padidės Jūsų automobilio galia, sumažės pagreičio laikas.
3. Kuro molekulių klasterio degimas vyksta netolygiai (su mikrosprogimais), o tai sukelia papildomą variklio triukšmą. Iš atskirų molekulių sudaryto kuro degimas vyksta tolygiai, be mikrosprogimų. Jus tai pastebėsite, nes jūsų automobilio variklis pradės dirbti tyliau.
4.Iš atskirų molekulių sudaryto kuro degimas žymiai sumažins СО ir СН dujų išmetimą.

DUJU EKONOMIJA      AKTYVATORIUS        Degalu sąnaudos